2016 Honda Civic Sedan 4dr CVT LX
Stock Number:16169
Exterior Color:Rallye Red

2016 Honda Civic Sedan 4dr CVT LX
Stock Number:16150
Exterior Color:Aegean Blue Metallic

2017 Honda Civic Sedan EX-L CVT
Stock Number:17164
Exterior Color:White Orchid Pearl

2017 Honda Civic Sedan EX-T CVT
Stock Number:17031
Exterior Color:Modern Steel Metallic

2017 Honda Civic Sedan EX-T CVT
Stock Number:17161
Exterior Color:Crystal Black Pearl

2017 Honda Civic Sedan EX-T CVT
Stock Number:17175
Exterior Color:Modern Steel Metallic

2017 Honda Civic Sedan LX CVT
Stock Number:17049
Exterior Color:Burgundy Night Pearl

2017 Honda Civic Sedan LX CVT
Stock Number:17083
Exterior Color:Modern Steel Metallic

2017 Honda Civic Sedan Touring CVT
Stock Number:17029
Exterior Color:Aegean Blue Metallic

2017 Honda Civic Sedan Touring CVT
Stock Number:17084
Exterior Color:Cosmic Blue Metallic